Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen MB Modelbouw Racing Parts, (=gebruiker) de leverancier en u (=consument), ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.


Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van MB Modelbouw Racing Parts uw langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.


Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. MB Modelbouw Racing Parts of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.


Offertes
Alle uitgebrachte offertes door MB Modelbouw Racing Parts zijn vrijblijvend en worden gestand gedaan voor een termijn van max. 14 dagen. Tenzij anders uit offerte blijkt is in de offerte niet inbegrepen: afleveringskosten, plaatsingskosten en overige kosten. MB Modelbouw Racing Parts is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaardingen hiervan door consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Betalingsmethode
MB Modelbouw Racing Parts levert uitsluitend na betaling per bank/giro eventueel per incasso. Er dient altijd een telefoonnummer ter controle opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.
Indien betalingen niet contant plaatsvinden echter na schriftelijk akkoord MB Modelbouw Racing Parts 'op rekening' dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
Na het verstrijken van 16 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim: de consument is vanaf het moment van verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens de gebruiker onmiddellijk opeisbaar!


Incassokosten
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consumentin het geval van een geldvordering verschuldigd: over de eerste € 2950,00, 15 %, over het meerdere tot € 5900,00, 10 %, over het meerdere tot € 14750,00, 8 %, over het meerdere tot € 58990,00, 5% en over het meerdere 3%.
Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

Producten/prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.


Levering
Levering van de door u bestelde producten vindt plaats nadat betaling binnen is. De Levering is voor verantwoordelijkheid van MB Modelbouw Racing Parts wiens product(en) u hebt besteld.
Een bestelling zal altijd volgens vooraf aangegeven / overeengekomen verzendkosten bij u worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders bij het betreffende product wordt vermeld of anders aan u wordt doorgegeven
De levertijd van voorradige producten bedraagt enkele werkdagen. Voor produkten welke niet voorradig zijn bedraagt de levertijd, afhankelijk van het product ca 7 dagen tot 3 weken, tenzij in de productinformatie, op de Internetsite of de orderbevestiging anders is aangegeven. Levertijden gelden als een indicatie en kunnen derhalve afwijken. Het zijn echter nooit fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de consument MB Modelbouw Racing Parts schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en eventuele extra transportkosten, verschuldigd zijn.
Alle artikelen worden in Nederland bezorgt mits bereikbaar via de verharde weg op de stoep. Voor verder vervoer dient u zelf zorg te dragen.
Op verzoek zijn leveringen buiten Nederland mogelijk. Bijkomende kosten zullen per geval worden berekend gecalculeerd.


Eigendomsvoorbehoud
MB Modelbouw Racing Parts blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang het totaal bedrag niet is voldaan blijft het product dus in alle omstandigheden opeisbaar.


Reclamatie
MB Modelbouw Racing Parts is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal MB Modelbouw Racing Parts het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.


Aansprakelijkheid
MB Modelbouw Racing Parts kan slechts voor een eventuele tekortkoming van de bestelling en in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van MB Modelbouw Racing Parts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan max. het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van MB Modelbouw Racing Parts zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Aansprakelijkheid van MB Modelbouw Racing Parts voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op MB Modelbouw Racing Parts geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van MB Modelbouw Racing Parts dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.


Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen MB Modelbouw Racing Parts en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in woonplaats gebruiker tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegd rechter.

Herroepingsrecht                                                                                                                                                                                                      U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst van de goederen.
 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 
U moet hiervoor gebruikmaken van een modelformulier voor herroeping welke per mail op te vragen is. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 Gevolgen van de herroeping:
 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor de order retour, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor terugbetaling per bank hebben we het IBAN nummer nodig.

 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. De retour kosten zijn voor u rekening.

 

Algemene voorwaarden 20-01-2016

Facebook

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.